SJÖ-SNACK, FÖRKLARINGAR OCH ENGELSK ÖVERSÄTTNING
 

A

Akter
stern
bakre delen av ett fartyg
Akterförtöjd
stern-fast
förankrat eller förtöjt vid boj och endast aktern in mot kaj
Akterpik
after-peak
utrymme akter ut
Angöra
make land
från sjön närma sig kusten och lägga till vid hamn/vik.
Ankare
anchor
Mångtusenårigt fartygsredskap för att få sin båt att inte driva iväg.
Ankarspel
windlass
fällning och hivning av ankaret.
Ankomst
se ETA
Anlöpa
förtöjer vid boj eller vid pollare i land, dvs lägger till vid kaj.
Avdrift
leeway
fartygets tendens att driva något åt lä.
Avgång
se ETD/ETS
B
Babord
port, portside
fartygets "vänstra" sida
Barlast
förekomst av vatten, sten eller järnskrot etc i fartygets inre med huvudsyftet att öka stabiliteten.
Bedarra
om avtagande vindstyrka
Besättningslista
crew list
förteckning över samtliga påmönstrade besättningsmedlemmar, från befälhavaren och nedåt.
Bleke
calm
stiltje, vindstilla,
Blue Peter
signalflaggen P, förvarnar om stundande avgång
Bog
bow
dels fartygets förskepp, dels riktning ut över fartygssidan för om tvärs,
"Brassa käk"
laga mat.
Bris
breeze
vindstyrka mellan stiltje och kultje.
Brottsjö
bränning
Bunkra
skaffa ombord fartygets mat och drivmedel.
Byssa
galley
kök ombord
Båtsman
boatswain
den främste inom däcksmanskapet
Båtsmansstol
boatswain’s chair
i hisståg fastgjord sittbräda för exempelvis målning och annat arbete på utsidan
Bäring
bearing
kompassriktning till eller från känt föremål etc
D
Davy Jones’ locker, gå till
drunkna. Davy Jones är en demonisk figur som personifierar havets djup. Davy Jones ingår i kung Neptuns stab i samband med dopceremonier då fartyg passerar ekvatorn.
Deplacement
displacement
vikten av själva fartyget inklusive all last, utrustning osv. Mäts i engelska ton (long tons)
Destination
sjöresans mål
Distans
distance
avståndet mellan två positioner, mätt i nautiska mil.
Distansminut
NM
Dreja bi
att upphäva fartygets framfart och, med hjälp av maskin, försöka hålla det på samma plats (t.ex. för att ta ombord lots).
Dubblera
runda t.ex. en udde.
Durk
"golv" ombord.
Dyning
swell
lång och avrundad vågrörelse som vittnar om storm i samma område som just bedarrat eller förebådar annalkande storm ifrån samma håll
Däck
deck
dels med innebörden "ute i det fria" (ute på däck)
E
Enkla upp
ta hem förtöjningarna
Escutcheon
namnbräda på fartyg, särskilt sådan på skutas akterspegel.
ETA
beräknad ankomsttid
ETD
beräknad avgångstid.
F
Famn
fathom
maritimt längdmått, sex feet eller 1,829 meter.
Farled
fairway
navigerbart farvatten.
Fender
fend
hängs ut för att skydda fartygssidan mot stötar
Fia
kvinnlig mässuppassare
Fiddler’s Green
sjömännens avtalsenliga yrkesparadis när de råkat törna in för gott. Där finns ett överflöd av livets goda; galanta damer att ta en svängom med bland prunkande träd som bågnar av färdigbuteljerade frukter, vilka som omväxling serveras av jordelivets befälhavare.
Flagghälsning 1
dipping
artighet mot t.ex. örlogsfartyg genom att hissa och hala nationsflaggen. Denna nedfiras till hälften och hissas åter efter ungefär en halv minut.
Flagghälsning 2
saluting the quarterdeck
sed i kommissen att med en honnör i riktning akteröver "hälsa på flaggen" när man går iland eller ombord, vare sig flaggen sitter där eller ej.
Flaggning över topp, stor flaggning
to dress ship
Flaggning från gösen via masterna till flaggspelet enligt ordning som rekommenderas i International Code of Signals.
Floridavatten
förr vanligt rakvatten i slabbkistan. (Innehållet - understundom kallat "mamsellpiss" - dracks dessvärre, om än av en liten, gravt alkoholiserad minoritet bland sjömännen.)
Flänsa
shift
flytta last ombord
Fribord
freeboard
skrovet som är över vattenytan
"Fridagar";
slarvigt målningsarbete

"Fylleslaf"

brits längs ventilskottet i vinkel mot kojen
Fyllenät
safety net
skyddsnät
Förhala
shift
förflytta fartyget från en kaj-/ankarplats till en annan.
Förkert
t.ex. hålla orätt kurs
Förlisa
to be shipwrecked
gå under
För-och-akter
Vid avång eller vid förtöjning- manskap ut på sina platser.
Förpik
forepeak
utrymme i fören av båten
Förtöja
moor
lägga fast fartyget vid pollare, lägga till.
för över
ahead
riktning mot förskeppet eller någon punkt i färdriktningen.
 
Förända
fore rope
förlig förtöjningstross
G
Gatt
trångt farvatten - som i Kattegatt
Gir
frivillig eller ofrivillig avvikelse från kursen
Glas, slå
strike the bell
slag på skeppsklockan (efter halvtimmes-timglas), ökande med varje halvtimme under fyratimmarsvakten. Åtta glas markerar således vaktskifte.
Grogg
grog
dagsransonen 24 cl rom per brittisk flottist, utspädd med fyra gånger så mycket vatten. Uppkallad efter amiral Edward "Old Grog"
"Gubben"
Old Man
befälhavaren
Gös
jack
flagg i fören, på handelsfartyg rederiflaggen eller en flagg med hemortens stadsvapen.
H
Hala
haul
ta hem på tåg
"Helsingborgspackning"
burk hängd under läckande rör. Kallas även "norsk packning".
Hem, ta
home
ofta detsamma som hala
Hundvakt
mid-watch
vaktskiftet 0000-0400
Hytt
cabin
sjömannens bostad ombord. (Norska lugar, danska kahyt.)
Hålla sjön
stand off the coast
rida ut en svår storm i rum sjö hellre än att ta risker i trånga skärgårdspassager
Hästbredderna
horse latitudes
bälte med bleke mellan nordostpassaden och de nordliga västvindarna.
Hönstrall
planka med tvärpinnar, använd som landgång.
K
Kabelgatt
boatswain’s locker
förvaringsrum för tågvirke
 
Kabellängd
cable’s length
en tiondels nautisk mil, dvs 185,2 meter.
 
"Kalle"
namn som manlig mässuppassare
 
Kanalen
avser alltid Engelska kanalen.
 
Kapsejsa
capsize,
om fartyg som slår runt.
 
Kejs
case
öl)låda
 
Klarering
clearance
rutiner och formaliteter gentemot myndigheter etc i samband med ett fartygs ankomst till och avgång från en hamn.
 
Knop
knot
dels sjömans-"knut" (även bend på eng,) - jfr stek - och dels hastighetsmått till sjöss (en knop är en nautisk mil/timme).
 
Knyta sig
gå till kojs
 
Koj
bunk, rack
Sjömannens sovplats kallas även "slaf"
 
"Kommiss-Atlanten"
Hanöbukten
 
Kompass
instrument som med hjälp av jordmagnetismen visar väderstrecken. Indelningen i 360°
 
Krabb sjö
choppy sea
häftig sjö med korta, höga vågor.
 
Krumhult
skulker’s locker
ett gömställe ombord för en trött sjöman, s.k. "krumhultsgast".
 
Kränga
heel
om fartyget när det tar en överhalning, dvs rullar åt ena sidan.
 
"Kulsprutevälling med pansarplåt"
Ärtsoppa och pannkakor.
 
Kultje
vindstyrkor mellan bris och storm
 
Kurs
track, course
väg mellan två förutbestämda positioner.
 
Kära land
hug
hålla nära, tätt intill land.
 
Kölvatten
wake
den handstil akteröver som avslöjar om rorsman/rorgängaren ägnat sig åt att skriva namnet
L
 
Landkrabba
"drummel". (Lubber, "träskalle", kan även betyda klumpig eller dålig sjöman.)
 
Landkänning
få land i sikte eller som radareko
 
Lanternor
running lights
sido- eller gångljusen till sjöss, rött om babord och grönt om styrbord
 
Lejdare
ladder
trappa ombord
 
Liverpoolare
snabbvaskning av händer och ansikte
 
Loda
to sound
att med lod mäta vattendjup
 
Logg
log
att utröna knoptal genom vattnet
 
Lots
pilot
syftar oftast på nautiska vägvisare
 
LovartLovart
windward
den riktning varifrån vinden ligger på.
 
 
Långskepps
fore-and-aft
om fartyget i hela dess längd. Kan ibland även avse hela fartygssidan mot kaj (alongside).
 
lee
motsatsen till lovart.
 
Lägga till
berth
förtöja
M
 
Mañanagubbe
en som skjuter upp det som måste göras
 
Mantåg
manrope
säkerhetståg i höfthöjd
 
 
Maroon
strandsatt
 
 
"Mata fiskarna"
spy över relingen
 
 
Matros
matroos
befaren sjöman på däck
 
Mi no sávè sjömanstranspiranto, "jag vet inte".
 
Mojna lugnt och vackert väder
 
"Monkey island" däcket på toppen av styrhytten
 
Mäss mess/room/ sjömännens gemensamma matsal.
 
Mönstra på/av sign on/pay off om sjöman som påbörjar/avslutar sin törn
N
 
Nautisk mil nautical mile 1.852 meter. Stör ej känsliga sjömäns själsfrid genom att säga "sjömil" En sådan sägs vara identisk med en gammal tysk geografisk mil på 7.420 meter, som förr lär ha använts som mått på de svenska lotslederna.
 
"Nevermajndare"
icke-sjömansmässig slarver, en som inte bryr sig.
P
 
Palma
haul hand over hand
snabbt ta hem på en tamp etc genom att flytta ena handen framför den andra.
 
Passad
trade winds
varaktiga vindar i bältena mellan 30° N och 30° S. På norra halvklotet är riktningen NE och på södra SE.
 
Pentry, penteri
pantry
utrymme för servis, diskho etc i anslutning till mäss och byssa.
 
Plattvakten
när fyratimmarsvakter infördes delades 1600-2000 i första (1600-1800) och andra (1800-2000) plattvakten
 
Pollare
bollard
på kaj, för förtöjning.
 
Position
position
den punkt där fartyget befinner sig vid en given tidpunkt
 
Proviant
ship’s provisions
fartygets förråd av livsmedel, fylls på genom proviantering.
R
 
Redlöst,driva redlöst
to be adrift
om fartyg utom all kontroll
 
Rigg
rig
Egentligen segelfartygets segel, rundhult, tackel och tåg
 
Roaring Forties
40-50° sydlig bredd i västvindbältet. Havsautostradan för "rullgardinbåtar" på Australienfarten, efter att de rundat Kap och påbörjat sin running the easting down.
 
 
Roder
rudder
fartygets styrinrättning
 
Ruffhäxa
Pentrybitch
Den som sköter Kökets sysslor under segling
     
Rum sjö
öppna havet
 
S
 
"Sailor’s burial fund"   förr i skotsk lag att varje sjöman skulle bära en guldring i örat, med vilken begravningskostnader skulle täckas om han drunknade och spolades iland. Ringens vanligaste funktion är dock att ge magiskt skydd mot drunkningsdöden
     
Salut gun salute gest till sjöss med innebörden "jag är försvarslös", eftersom det tog tid att ladda om kanonerna. De största brittiska örlogsmännen hade 21 kanoner på vardera sidan, därför är 21 skott nations- och kunglig salut i Sverige
     
Sekundmeter   meter per sekund. Vindstyrkan mäts minst lika ofta i enheten Beaufort 1 (stiltje) till 12 (orkan).
     
Sextant   för mätning av solhöjden.
     
Sjanghaja(d)   om metoden att tvångspåmönstra sjömän, ombordtransporterade i medvetslöst tillstånd . Hanteringen blomstrade under den californiska guldruschen, som inleddes i mitten av 1800-talet. föddes i själva Shanghai, där skeppare på amerikanska tea clippers kunde ta till okonventionella metoder för att fylla på besättningen.
     
Sjöben   har den som är befaren
     
Sjögång high sea den sjöhävning som uppstår när vågor och dyning bjuder upp till dans.
     
Sjömil   nautisk mil
     
Sjörum sea room fritt vatten
     
"Skeppargrädde"   en skvätt starkt att hälla i kaffet.
     
Skeppsklocka ship’s bell där den anses härbärgera fartygets själ. (En mindre klocka brukar finnas på bryggans styrbordssida.) I tjocka slår utkiken ett slag på skeppsklockan om han siktar fara åt styrbord, två om han siktar fara åt babord och tre om han siktar fara rakt för ut.
     
Skott bulkhead "vägg" ombord
     
Skrov   Båtens vägg (utsidan)
     
Styrbord starboard Höger sidan i förlig riktning. Enligt traditionen skall däcksfolkets hytter ligga på styrbordssidan, som förr ansågs lite "förmer" än babord. I fråga om vindförhållanden talar man ej om styrbord och babord utan om vridande åt höger (backing) eller vänster (veering).
 
T
 
Tajta
styvhala, dra åt tåg etc så hårt som möjligt.
 
Tamp
rope’s end
egentligen yttersta ändan av lina etc (betecknar numera ofta hela linan).
 
Tjocka
tät dimma
 
Tross
hawser
grovt tågvirke
 
Tvärs
abeam
i rät vinkel mot långskeppslinjen
 
Tvärs
abreast
t.ex. fartygets position i förhållande till ett landmärke etc
 
Törna in
turn in
antingen att avsluta arbetspasset/vakten eller att krypa till kojs
 
Törna till
påbörja vakt/arbetspass.
U
 
"Ullstrumpor"
maträtten får i kål (alias "australiensisk gummitiger").
 
Utkik
ookout
syftar dels på spaning ut över havet
V
 
Vingasup
förr tradition bland somliga, då Vinga siktades efter en långresa.
 
Vågdal
t.ex. om fartygets läge när det befinner sig mellan två vågtoppar.
Ö
 
Överhalning
lurch
våldsam rullning åt ena sidan, krängning orsakad av grov sjö.
SLUT/END.